Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Prosperity Nieruchomości Sp. z o. o.  z siedzibą przy Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@prosperity.broker

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

  1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prosperity Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ulicy Pięknej 24/26A o numerze NIP: 113 303 07 27 (dalej: „Administrator danych” lub „Administrator”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora.
  2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres: biuro@prosperity.broker lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Administrator jednocześnie informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo:
   a. wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
   b. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
   c. żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
   d. usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
   e. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
   f. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
   g. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
   W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt pisemny lub e-mail na wyżej podane adresy.
  4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
   a. w celu świadczenia przez Administratora danych usług – podstawą przetwarzania jest zawarta z Panem/Panią umowa (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej poprzez chociażby uczestniczenie w spotkaniu z agentem/partnerem Administratora danych celem poszukiwania dla Pana/Pani odpowiedniej usługi;
   b. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   c. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   d. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   e. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
   a. w zakresie świadczenia usług dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   b. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
   c. w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu;
   d. w zakresie wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.
  6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe i archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.
  7. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane innym podmiotom w formie udostępnienia, np. notariuszom, doradcom kredytowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, podmiotom świadczącym usługi prawne, deweloperom, firmom zajmującym się wykończeniem wnętrz czy kontrahentowi, z którym zamierza Pan/Pani zawrzeć umowę, ale tylko w przypadku pozyskania Pana/Pani zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili może się do nas Pan/Pani zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Pana/Pani zgody.
  8. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
  9. Pana/Pani dane osobowe mogą być pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Pana/Pani (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej. Dane mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazi Pan/Pani taką zgodę.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
  11. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług na podstawie umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.
  12. Na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Pana/Pani potrzeb.
  13. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.